Lid van Raad van Commissarissen, profiel personeel en organisatiekunde 

 • Home
 • Vacatures
 • Lid van Raad van Commissarissen, profiel personeel en organisatiekunde¬†
Profielschetsen en procedure werving en selectie RvC Onderhoud Enschede BV

Onderhoud Enschede is 1 maart 2016 opgericht en voert het onderhoud en aanleg van de openbare ruimte uit in Enschede inclusief het beheer van de begraafplaatsen en richt zich als opdrachtnemer van de gemeentelijke hoofdopdrachtgever Stadsdeelbeheer vooral op uitvoerende taken ten behoeve van het algemeen belang. Daarbij levert zij ook een belangrijke bijdrage aan de huidige arbeidsmarktdoelstellingen van de gemeente Enschede. Zo bestaat ongeveer 60% van de medewerkers uit kwetsbare arbeidsmarktdoelgroepen.
70% van de begroting bestaat uit loongerelateerde componenten. 15% van de begroting bestaat uit materieel gerelateerde componenten. Onderhoud Enschede maakt, waar mogelijk, gebruik van innovatieve technologie.
PROFIELSCHETS RVC, PLURIFORME SAMENSTELLING

De gemeente Enschede is 100% aandeelhouder van Onderhoud Enschede BV en hecht aan professioneel en integraal intern toezicht. De Raad van Commissarissen (verder: RvC) van Onderhoud Enschede BV heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur- bestuurder, de realisatie van de met de AVA afgesproken te realiseren doelstellingen, de financiële gang van zaken binnen de BV en de algemene gang van zaken. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De AVA wordt namens het college van B&W vervuld door de wethouder financiën die vanuit zijn portefeuille ook belast is met de overige aandeelhouderschappen van de gemeente Enschede.
De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. Echter de RvC zal functioneren als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die genomen worden in de RvC, ook als zij zich als individueel lid in de vergadering tegen de inhoud van een besluit hebben uitgesproken. Naast de voorzitter zal de RvC bestaan uit twee leden. Het lidmaatschap van de RvC is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging, continuïteit en verbetering van de besturing van Onderhoud Enschede in zijn dynamische omgeving.
Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis.
De leden van de RvC zijn als college in staat om met de directeur-bestuurder
mee te denken op (tactisch-) strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparring partner kunnen zijn. Dit alles vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond, kenmerken en specifieke kennis.

De RvC werkt mensgericht en heeft als geheel de volgende achtergrond:
 • Affiniteit met het lokaal bestuur
 • Een brede bestuurlijke ervaring
 • Bekend met maatschappelijk ondernemerschap
 • Een breed netwerk
 • Regionale en maatschappelijke betrokkenheid
 • Affiniteit met de kwetsbare arbeidsmarktdoelgroep (waaronder SW)
 • Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen betreffende arbeidsmarkt wetgeving
 • Affiniteit heeft met onderhoud en aanleg openbare ruimte (bv groen)
 
Daarnaast draagt variatie naar leeftijd, geslacht en achtergrond bij aan de kwaliteit van het intern toezicht.

De RvC in haar geheel zal over de volgende vakinhoudelijke kennis moeten beschikken:
 • Financieel-economisch en bedrijfsvoering.
 • Personeel en organisatie (SW doelgroep).
 • Juridisch/fiscaal.
 • Maatschappelijk ondernemerschap

PROFIELSCHETSEN AFZONDERLIJKE LEDEN
 

De voorzitter van de RvC.

De voorzitter maakt collegiaal deel uit van de RvC. Daarnaast is de voorzitter belast met de volgende specifieke taken:
 • Het voorzitten van de vergaderingen van de RvC;
 • Het zorgdragen voor het goed functioneren van de RvC;
 • Het zorgdragen voor een optimale participatie van de leden van de RvC;
 • Het coördineren van een team van commissarissen waarin verschillende disciplines en karakters vertegenwoordigd zijn.
 • Het handelend optreden bij tussentijds aftreden van leden van de RvC. De voorzitter zal in zijn rol nieuwe kandidaten aandragen ter benoeming in de RvC.
 • De voorzitter onderhoudt de contacten met externe partijen waaronder de accountant en (eventueel) banken.

De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de andere leden van de RvC en voor de vertegenwoordigers van het college van B&W in de AVA. Om deze rol waar te kunnen maken dient de voorzitter over meerdere uitstekende kwaliteiten en vaardigheden te beschikken, waaronder:
 • Uitstekende communicatie vaardigheden;
 • Consensusgerichte instelling/teambuilder;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Proceduregevoelig, dat wil zeggen weten wanneer bepaalde procedures gevolgd moeten worden en actief op de hoogte zijn van de belangrijkste (gemeentelijke) spelregels.
 • Natuurlijk overwicht.
 

De leden van de RvC

Een lid van de RvC heeft samen met de andere leden van de RvC in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid van Onderhoud Enschede BV, de financiële continuïteit binnen de gegeven kaders, en het zo spoedig mogelijk door ontwikkelen in samenspraak met de directeur-bestuurder van het strategisch businessplan voor de komende 5 jaar. Op basis van meetbare criteria zal hierna de performance van de Onderhoud Enschede BV worden gemonitord door de gehele RvC. Om aan deze taken te kunnen voldoen wordt van de leden van de RvC verwacht dat zij over de volgende competenties beschikken:
 • Analytisch inzicht.
 • Positief-kritisch, constructieve houding.
 • Goede communicatieve eigenschappen.
 • In staat toezicht te houden op afstand.
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Het zijn van een teamspeler.
 

Kwaliteitsprofielen
Binnen de RvC is de aanwezigheid van leden binnen de volgende disciplines of met de volgende deskundigheden gewenst:

Kwaliteitsprofiel politiek/bestuurlijk
Dit gebied behelst met name inzicht in politiek bestuurlijke processen. Het inzicht hebben in en beschikken over kennis en ervaring in de omgang met ondernemerschap binnen politieke kaders.
 • motiverend en zo nodig coachend op te treden naar bestuurder en RvC;
 • te schakelen tussen de RvC/AvA/gemeentelijk opdrachtgever en de bestuurder;
 • waar nodig externe bestuurlijke contacten te onderhouden, waarbij gevoel voor politieke verhoudingen van belang is;
 • kennis van en/of ervaring in de publieke sector.

Kwaliteitsprofiel financieel/economisch/ bedrijfsvoering
De RvC beschikt over kennis en ervaring van onder andere de beoordeling van bekostigingsvraagstukken in de publieke sector, financiële analyses, financiële risico’s, fiscaliteit enz. De RvC is qualitate qua gesprekspartner van de door haar aangewezen externe accountant. Voor dit aandachtsveld wordt als aanvulling op de basiskwaliteiten gekeken naar specifieke kennis en ervaring zoals:
 • kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie;
 • belangstelling voor en inzicht in financieel-economische vraagstukken en financiële managementtechnieken;
 • kennis van of ervaring met het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico en beleidsgevolgen.

Kwaliteitsprofiel juridisch/fiscaal
Dit aandachtsgebied is onder meer gericht op algemene overheidsregels en op wetgeving ten aanzien van de activiteiten van de BV en de arbeidsdoelgroep vanuit de SW en Participatiewet. Tevens vallen binnen dit veld contracten en overeenkomsten aan te gaan met of door de BV en de daaruit voortvloeiende beleidsgevolgen. Als aanvullende kwaliteiten kan hier onder meer worden gedacht aan:
 • kennis en ervaring met governance vraagstukken, uitgangspunten van goed bestuur, integriteit en horizontale verantwoording;
 • kennis van bestuursrecht, overeenkomstenrecht, aanbestedingsrecht, Wet markt en overheid, notariële werkzaamheden, fiscaliteit e.d.;
 • kennis van lokale en regionale maatschappelijke ontwikkelingen en de politiek- bestuurlijke context.

Kwaliteitsprofiel personeel en organisatiekunde
Dit aandachtsveld houdt zich met name bezig met de ontwikkeling van de structuur van de organisatie, zowel in bestuurlijk opzicht als met vraagstukken van personeel organisatorische aard. Als aanvullende kenmerken kan hierbij onder meer gedacht worden aan:
 • kennis van en ervaring met structureringsvraagstukken en samenwerking;
 • kennis van managementstrategie
 • kennis en inzicht in sociale processen en in sociaal- en personeelsbeleid;
 • gevoel voor verhoudingen binnen de organisatie en de betekenis van medezeggenschap en medewerkers participatie.

Kwaliteitsprofiel maatschappelijk ondernemerschap
Dit aandachtsveld helpt Onderhoud Enschede BV bij vraagstukken op het gebied van positionering en helpt het profiel en het imago als maatschappelijke onderneming verder te versterken. En om verschillende doelgroepen en stakeholders zich in deze strategie te laten herkennen. Een visie op maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de bedrijfseconomische mogelijkheden voor Onderhoud Enschede is van groot belang. Aanvullende kwaliteiten zijn:
 • ervaring met het op een marktgerichte en duurzame manier aanbieden van producten of diensten;
 • gewend om (nieuwe) concepten te vertalen naar producten/diensten en de mogelijkheden die het biedt op het gebied van samenwerking.

Onafhankelijkheid
Er zijn geen persoonlijke- of zakelijke banden met collega toezichthouders, de directeur- bestuurder, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor belangenverstrengeling of de verdenking daarvan kan ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren tegenover de aandeelhouder, directeur-bestuurder en collega toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor Onderhoud Enschede.
 

Indicatie tijdsbeslag

Leden van de RvC kunnen voldoende tijd beschikbaar maken. Indicatief geldt het volgende tijdsbeslag:

Vergaderingen RvC: een vergaderfrequentie van 8 à 10 vergaderingen per jaar is reëel. Hierbij wordt, inclusief voorbereidingstijd, uitgegaan van 4 uur per vergadering.
 • Jaarlijkse evaluatiegesprek RvC met de directeur-bestuurder. Dit overleg wordt gevoerd door de voorzitter en een lid. Tijdsbeslag 2 uur.
 • Enkele keren per jaar is tijdsbesteding ten behoeve van representatieve taken en één keer per jaar wordt er een inspiratie dag gepland naar innovatieve projecten.
Tijdsbeslag 8 uur.

Bezoldiging en training

Conform de Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen, is de bezoldiging voor 2023 per lid van de RvC € 2.750, - , exclusief btw per jaar. Voor de voorzitter is de honorering € 3.250,- exclusief btw per jaar. Reiskosten uitgaande van eigen vervoer worden vergoed conform de fiscale bepalingen. Andere kosten noodzakelijk voor de uitoefening van het lidmaatschap kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De gemeente Enschede, als 100% aandeelhouder, faciliteert periodiek een kennis- en of vaardigheidstraining voor de toezichthouders van de 100% aandeelhouderschappen.

Benoemingsprocedure en planning
Het te benoemen RvC lid is op voordracht van de ondernemingsraad van Onderhoud Enschede BV. De voorzitter van de OR zal naast leden van de RvC en de directeur bestuurder deel uitmaken van de selectiegesprekken. Het benoemingsbesluit wordt genomen door het college van B&W, na een voorafgaand klik-gesprek met de portefeuillehouder in zijn rol als aandeelhouder gemeente Enschede. De gesprekken zullen in oktober plaatsvinden met als beoogde benoemingdatum 1 november 2023.
Uw CV en motivatie kunt u tot 25 september sturen naar administratie@onderhoudenschede.nl tav RvC.
Voor vragen kunt u contact opnemen via mail met Flora Velthorst f.velthorst@onderhoudenschede.nl


 
Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website