Veel gestelde vragen

  • Home
  • Veel gestelde vragen

AlgemeenAlgemene Inkoopvoorwaarden Onderhoud Enschede BV voor leveringen en diensten.
Datum vaststelling 01-03-2017
 
Algemeen
Artikel 1. Definities
1.1 Aflevering: het verschaffen van het bezit van de goederen aan Onderhoud Enschede BV
1.2 Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Onderhoud Enschede BV
1.3 Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van Onderhoud Enschede BV, niet zijnde werken of leveringen
1.4 Onderhoud Enschede: Onderhoud Enschede BV , zetelend te Enschede
1.5 Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek
1.6 Leveringen (Levering): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Onderhoud Enschede BV te leveren Goederen
1.7 Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek
1.8 Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Onderhoud Enschede BV voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 1 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG
1.9 Overeenkomst: al hetgeen tussen Onderhoud Enschede BV en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen
1.10 Partijen/Partij: Onderhoud Enschede BV en/of de Contractant
1.11 Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn
1.12 Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten
1.13 Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en eventueel door Onderhoud Enschede BV aangewezen brugdagen.
1.14 Werken: het product van een geheel van bouwkundige en civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.’
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.
2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.
 
Artikel 3. Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst
3.1. Onderhoud Enschede BV kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. Onderhoud Enschede BV zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van dertig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.
3.3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat Onderhoud Enschede BV een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail of brief heeft verzonden aan de Contractant.
3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.
 
II Uitvoering Overeenkomst
Artikel 4. Algemene verplichtingen Contractant
4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Onderhoud Enschede BV nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.
4.2. De Contractant zal Onderhoud Enschede BV op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Onderhoud Enschede BV direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot het (op onderdelen) niet na (kunnen) komen van de overeenkomst.
4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Onderhoud Enschede, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.
4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.
4.5. De Contractant vrijwaart Onderhoud Enschede BV voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of Onderhoud Enschede BV krijgt opgelegd.
4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld, naleven en de overeenkomsten die Onderhoud Enschede BV met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan Onderhoud Enschede BV.
4.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Onderhoud Enschede BV bij de uitvoering van de Overeenkomst.
4.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Onderhoud Enschede BV zal de Contractant optreden als gemachtigde van Onderhoud Enschede B.V. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.
 
Artikel 5. Algemene verplichtingen Onderhoud Enschede BV
5.1. Onderhoud Enschede BV zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
5.2. Onderhoud Enschede BV zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 
 
Artikel 6. Kwaliteit, keuring en garantie
6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
6.2. Onderhoud Enschede BV is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien Onderhoud Enschede BV bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.
 
Artikel 7. Geheimhouding
7.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
7.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
7.3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
7.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van Onderhoud Enschede BV Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
 
Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Onderhoud Enschede BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Onderhoud Enschede. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Onderhoud Enschede BV en/of derden.
8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
8.5. Onderhoud Enschede BV behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.
8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Onderhoud Enschede BV in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart Onderhoud Enschede BV tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met Onderhoud Enschede BV te bewerkstelligen dat Onderhoud Enschede BV het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.
8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van Onderhoud Enschede BV vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
 
 
Artikel 9. Wijziging Overeenkomst
9.1. Onderhoud Enschede BV is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.
9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
 
Artikel 10. Uitrusting en materialen
10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van Onderhoud Enschede BV afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 11. Tijdstip van nakoming
11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
11.2. De Contractant stelt Onderhoud Enschede BV schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.
 
Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming
12.1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.
12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens Onderhoud Enschede BV indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 
Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming
13.1. De Contractant kan zich jegens Onderhoud Enschede BV enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant Onderhoud Enschede BV zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid en verzekering
14.1. De Contractant vrijwaart Onderhoud Enschede BV tegen eventuele aanspraken van derden te zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.
14.2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
14.3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van Onderhoud Enschede BV wijzigen, tenzij Onderhoud Enschede BV hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.
 
Artikel 15. Boete
15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van Onderhoud Enschede BV tot nakoming en het recht op schadevergoeding.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerte aanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Onderhoud Enschede BV gevestigd is.
 
III Financiële bepalingen
Artikel 17. Prijzen, meerwerk en minder werk
17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan Onderhoud Enschede BV is toe te rekenen.
17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in uitvoering worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Onderhoud Enschede BV
17.4. Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij vooraf, schriftelijk anders is overeengekomen.
17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.
17.6. Contractant verplicht zich ertoe eventueel meerwerk voorafgaand aan de uitvoering te melden aan Onderhoud Enschede B.V.. Indien melding vooraf in alle redelijkheid voor Contractant niet mogelijk is, zal deze melding zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
 
Artikel 18. Facturering en betaling
18.1. Op de factuur vermeldt de Contractant;
  • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
  • het factuuradres van de Contractant ,
  • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
  • eventuele aanvullende gegevens zoals contractant deze heeft ontvangen bij (de schriftelijke) opdrachtverlening.
18.2. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. Onderhoud Enschede BV zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.
18.3. Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is Onderhoud Enschede BV bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.
18.4. Onderhoud Enschede B.V. geeft contractant nimmer toestemming om betaling te laten plaatsvinden door middel van een automatische incasso.
 
IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen
Artikel 19. Leveringen
19.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van de afleverlocatie. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.
19.3. Indien Onderhoud Enschede BV de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.
19.4. De goederen worden geacht gereed te zijn (inclusief eventuele wettelijke goedkeuringen) voor ingebruikname op het moment dat deze aan Onderhoud Enschede B.V. worden geleverd.
19.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat Onderhoud Enschede BV de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.
19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.
19.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Onderhoud Enschede BV ter beschikking te stellen.
19.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door Onderhoud Enschede BV bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.
 
Artikel 20. Verpakking en transport
20.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.
20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 21. Overdracht van eigendom en risico
21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment dat deze aan Onderhoud Enschede BV zijn geleverd én geaccepteerd. Pas op dat moment is onderhoud Enschede B.V. ook verantwoordelijk voor de goederen.
21.2. De acceptatie van de Goederen zal door Onderhoud Enschede B.V. schriftelijk worden bevestigd. Indien deze schriftelijke acceptatie ontbreekt worden de goederen als niet geaccepteerd beschouwd.
 
 
 
 
V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten
Artikel 22. Diensten
22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.
22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat Onderhoud Enschede BV de Diensten zonder meer goedkeurt. Onderhoud Enschede BV behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.
22.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien Onderhoud Enschede BV de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.
 
Artikel 23. Personeel van Contractant
23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore van Onderhoud Enschede B.V. of in de openbare ruimte, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels (inclusief werktijden) voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.
23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Onderhoud Enschede BV het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.
23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Onderhoud Enschede B.V., tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van Onderhoud Enschede B.V. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).
23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.
23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van de Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.
23.6. De Contractant is er verantwoordelijk voor dat personeel van Contractant dat wordt ingezet om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren beschikt over de wettelijke vereisten en Veiligheidscertificaten zoals VCA.
23.7. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart Onderhoud Enschede BV tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal -indien wettelijk vereist dan wel door Onderhoud Enschede BV wordt vereist -met een G-rekening werken. Indien Onderhoud Enschede BV geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op een verhaald op de Contractant.
 
Artikel 24. Arbeidsvoorwaarden
24.1 Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
24.2 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de diensten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
24.3 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
24.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de diensten.
24.5 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.


VI Einde overeenkomst
Artikel 25. Opzegging
25.1. Onderhoud Enschede BV is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan Onderhoud Enschede BV de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.
 
Artikel 26. Ontbinding
26.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden,
indien:
artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen; de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst; ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend; de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; De andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
26.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.
26.3. Ingeval van ontbinding door Onderhoud Enschede BV als bedoeld in lid 1 is Onderhoud Enschede BV geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan Onderhoud Enschede, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.
 
Artikel 27. Vernietiging
27.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.